بــــــــــــــــــی ادعـــــــــــــــا

احــساس مــن زبـــر درخــت آلــبالــو گــم شـــــده

نوشته شد در چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴| ساعت 5:45|امیرحسین | |

نوشته شد در شنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۴| ساعت 5:41|امیرحسین | |

نوشته شد در دوشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۳| ساعت 0:49|امیرحسین | |

نوشته شد در دوشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۳| ساعت 0:43|امیرحسین | |

نوشته شد در سه شنبه ۱۸ آذر۱۳۹۳| ساعت 23:9|امیرحسین | |

نوشته شد در شنبه ۱۵ آذر۱۳۹۳| ساعت 1:1|امیرحسین | |

 

 

 

آنـقَدَر نزدیکی که مطمئِنَم الله

ôôôôôôôôô

 

دل نیاید که تو را از دلِ من دور کند

ôôôôôôôôô

 

آنـقَدَر با نمکی که دم به دم می ترسم

ôôôôôôôôô

 

نَمَکَت چشمِ حسودانِ جهان کور کند

ôôôôôôôôô

 

چشم تو خورشید و  .... رنگِ شبهایِ من است

ôôôôôôôôô

 

ماه باید که ز تو گداییِ نور کند

ôôôôôôôôô

 

طعم لبهای تو را تست زدم شیرین است

ôôôôôôôôô

 

دو نفر آشپز و کوهِ نمک .... نتواند که لبت شور کند

ôôôôôôôôô

 

 

 

BY::::: Amir Hossein z B I  EHSASz

 

 

نوشته شد در یکشنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۲| ساعت 0:39|امیرحسین | |

شمع های نذری ام درونِ سقّاخانه

ôôôôôôôôô

 

یک به یک مأیوس و .... خراب و خاموش شده،

ôôôôôôôôô

 

مثلِ وعده یِ غذایی که دیشب خوردم

ôôôôôôôôô

 

نامت از حافظه ام باز فراموش شده

ôôôôôôôôô

 

چه مصیبتِ بدی که در گرانی بازار

ôôôôôôôôô

 

تنِ من تحریم و تشنه یِ آغوش شده

ôôôôôôôôô

 

 

 

BY::::: Amir Hossein z B I  EHSASz

 

نوشته شد در جمعه ۱۲ آبان۱۳۹۱| ساعت 14:46|امیرحسین | |

زائری مریضم و شفا نخواهم الان

ôôôôôôôôô

 

وعده یِ شفاعتم روزِ جزا بگذارید

ôôôôôôôôô

 

خادمین بهِ اِذنِ او بهِ دستِ من،

ôôôôôôôôô

 

دانه ی تسبیح و قبضِ غذا بگذارید

ôôôôôôôôô

 

هر پسر که هفتمِ مهر بدنیا آمد

ôôôôôôôôô

 

جانِ زهرا (س) بر او نامِ رضا (ع) بگذارید

 

ôôôôôôôôô

 

 

BY::::: Amir Hossein z B I  EHSASz

نوشته شد در جمعه ۷ مهر۱۳۹۱| ساعت 15:38|امیرحسین | |

 

#   طعمه ات به حرفه اش وارد نیست

#   ماهیِ تشنه یِ دل به دستِ تو صید نشد

#   شرطِ من لحظه یِ عقد ...کنار هم بودن بود

  # پس چرا در ورقِ مهریه ات قید نشد

  # لحظه ای  تلسکوپِ چشمانم رصد نکردت امشب

  # باز هم این رمضان برای من عید نشد

 

BY::::: Amir Hossein zB I  EHSASz

 

 

نوشته شد در یکشنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۱| ساعت 4:30|امیرحسین | |


احساس من زیر درخت آلبالو گم شده بی احـساس