بــــــــــــی احـــــســــاس

احــساس مــن زبـــر درخــت آلــبالــو گــم شـــــده

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:32|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:30|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:29|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:28|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:20|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:19|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:18|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:12|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:11|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:10|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:3|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 3:0|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 2:58|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 2:58|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 2:44|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 2:43|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 2:42|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 2:36|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 2:35|امیر حسین .م. گرمابی| |

نوشته شد در سه شنبه ۳ آذر۱۳۹۴| ساعت 2:34|امیر حسین .م. گرمابی| |


احساس من زیر درخت آلبالو گم شده بی احـساس